Bærekraft hos Hultafors Group
Bærekraft hos Hultafors Group
Bærekraft hos Hultafors Group

Bærekraft hos Hultafors Group

Vi er ikke fornøyd med bare å være en del av fremtiden – målet er å ligge i forkant med hensyn til bærekraft.

For oss i Hultafors Group er bærekraft like mye et sosialt perspektiv som en miljømessig tilnærming.

Vi forplikter oss til å ha en aktiv rolle i samfunnet. Gjennom lønnsom vekst og en ansvarlig politikk ønsker vi å ha en positiv innvirkning på menneskene som er berørt av vår virksomhet, samt redusere vår innvirkning på miljøet. Bærekraft er en naturlig del av selskapets strategi og er integrert i det daglige arbeidet og i vår selskapsetikk og er bygget på respekt for både mennesker og planeten.

Vi har høye ambisjoner for vårt bidrag til en bærekraftig fremtid, og vi utarbeider nøkkeltall for å kunne måle vår fremdrift og investerer i nye initiativer for å nå våre ambisjoner. Det er viktig at du kan stole på både produktene våre og det vi foretar oss i virksomheten, og at vi som selskap og samfunn fremmer et arbeidsmiljø der bærekraft oppleves som et kjernespørsmål. Eieren av Hultafors Group, Investment AB Latour, har lang tradisjon for å handle ansvarlig, noe som selskapets langsiktige investeringshorisont og lederstil er et bevis på.

Respekt for mennesker

Vår ambisjon er at alle som jobber hos oss, skal ha gode arbeidsforhold. Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på alle mennesker som er berørt av vår virksomhet. Mennesker som blir sett som enkeltpersoner og behandlet med verdighet og respekt, har den drivkraften som skal til for at virksomheten skal oppnå suksess og engasjere seg i omverdenen, og ikke slå seg til ro med bare å være bedre enn gjennomsnittet.

Våre ansatte

For Hultafors Group er sunne og engasjerte medarbeidere høyt prioritert. Målet er at ingen medarbeidere skal bli skadet på jobb, og at alle skal ha et sunt og godt arbeidsmiljø. Vi jobber kontinuerlig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og gjør vårt ytterste for å fremme god helse både fysisk og psykisk. Alle er involvert i prosessen med å skape et godt arbeidsmiljø, og vi ønsker alle innspill velkomne. Vi setter pris på samarbeid og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. Vi ønsker å ansette og beholde de beste, og det er derfor viktig for oss å være en attraktiv arbeidsgiver. Vår historie og arven vi har med oss vitner om at dette alltid har vært sentralt for oss. Et positivt, sunt og trygt arbeidsmiljø er ikke noe vi tar for gitt, og som nevnt tidligere vet vi at det er enkeltpersonene som utgjør forskjellen og bidrar til at Hultafors Group kan nå sitt potensial på alle områder.

Sluttbrukeren

Vi jobber for å redusere vår innvirkning på miljøet, samtidig som vi optimaliserer funksjonaliteten for alle som bruker produktene våre. Vi bidrar til gode arbeidsforhold og trivsel for våre profesjonelle brukere ved at vi regelmessig ber om tilbakemeldinger slik at vi får god innsikt i deres behov. Deretter gjør vi alt vi kan for å oppfylle disse behovene gjennom innovasjoner og produkter. I utviklingen av nye produkter involverer vi alltid brukeren i designprosessen, slik at vi fullt ut kan forstå hvilke behov de har i det daglige arbeidet og perfeksjonere designen på et tidlig stadium. Vi er en partner du kan stole på. Vi arbeider hardt for å leve opp til løftet vårt.

Samarbeidspartnere

Vår ambisjon er at alle som jobber for eller hos oss skal ha gode arbeidsforhold, enten de er ansatt ved et av våre egne anlegg eller ved en produksjonsenhet som er outsourcet. Våre etiske retningslinjer setter standarden for hva vi anser som viktig, også ved outsourcing av produksjon, og sikrer at arbeidsforholdene hos uavhengige leverandører er i overensstemmelse med selskapets verdier. Vi ønsker å bygge langsiktige relasjoner med produsentene. For eksempel har vi nå samarbeidet med samme produsent i Vietnam i 18 år, og vi har også andre viktige og langvarige relasjoner med andre produsenter. For å sikre at vår høye standard og kvalitet opprettholdes overalt har vi en veletablert organisasjon som har i oppgave å overvåke, utvikle og revidere den outsourcede produksjonen og våre egne fabrikker. Overvåking av bærekraft med hensyn til ekstern produksjon i utviklingsland har høyeste prioritet. For å sikre høy forretningsmoral, rettferdige arbeidsforhold og menneskerettigheter i verdikjeden gjennomfører vi både interne revisjoner og eksterne tredjepartsrevisjoner. I den hensikt har vi en avtale med Intertek (https://www.intertek.com/) som gjelder for hele Hultafors Group. Gjennom regelmessige revisjoner av leverandører og underleverandører sikrer vi at verdiene våre etterleves, og at alle våre partnere og leverandører oppfyller kravene som er angitt i de etiske retningslinjene våre. (Du finner de etiske retningslinjene våre på siden [Policyer og sertifiseringer (/sustainability/policies-and-certifications).)

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hultafors Group støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter.

Her kan du finne Hultafors Group Norge AS sitt regnskap for regnskapsåret 2022 NTA disclosure HGNAS 2022 (norsk) og i Hultafors Group Sustainability Report her (http://www.hultaforsgroup.com/sustainability/sustainability-at-hultafors-group).

Ved skriftlig forespørsel har enhver rett til informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle skadevirkninger etter åpenhetsloven. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til et bestemt produkt eller en tjeneste som tilbys av virksomheten. Hvis du har generelle spørsmål knyttet til HGNAS og åpenhetsloven, kan du kontakte oss på sustainablity@hultaforsgroup.com og vi vil komme tilbake til deg via e-post. For spesifikke varslinger eller innleveringer, se hultaforsgroup.com/whistleblowing

Respekt for planeten

Vi jobber proaktivt for å redusere vårt miljøavtrykk. Vi har satt oss mål og overvåker fremdriften vår med ulike indikatorer. For oss har det alltid vært viktig å lage produkter som holder lenge, og dette er en viktig del av vår innsats for å redusere den negative påvirkningen på miljøet. Våre egne fabrikker og produksjonsanlegg har lang erfaring med å arbeide med miljøspørsmål. De fleste er sertifisert i henhold til ISO 14001 (for mer informasjon, se siden Policyer og sertifiseringer). Det gjenstår noen få lokasjoner, men sertifiseringsarbeidet er i gang. Når det gjelder valg av leverandører forsøker vi å samarbeide med leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 14001. Alle fabrikkene vi eier, har sin egen aspektliste i henhold til miljø. Denne oppdateres årlig. Listen er under konstant evaluering for å sikre at vi prioriterer de forbedringene som er viktigst med tanke på miljøet. Denne prosessen resulterer i en lokal handlingsplan som inneholder målbare mål for hvert anlegg, der vi arbeider for å minimere forbruket av avfall, energi og kjemikalier samt velge materialer som har lavere miljøavtrykk. Alle produksjonsanleggene vi eier, jobber med miljøhandlingslister for å redusere forbruket av avfall, energi og skadelige kjemikalier. For å redusere miljøavtrykket og helse- og sikkerhetsfarene på grunn av kjemikalier driver vi proaktivt kjemisk forskning gjennom hele verdikjeden med støtte og veiledning fra Swedish Chemical Group og RISE (Research Institute of Sweden). For mer informasjon om samarbeidspartnere og verktøy, se siden Data i verdikjeden og analyseverktøy.

Respekt for fortjenesten

Uten fortjeneste er ikke virksomheten bærekraftig, men en bærekraftig virksomhet er en lønnsom virksomhet. Vi tror det er så enkelt som det. For å ha en positiv innvirkning på verden må en etisk virksomhet trives og vokse – den må være lønnsom. Vi har høye ambisjoner om å bidra til en bærekraftig fremtid, og vi tror at det krever en konsekvent, klarsynt og fleksibel tilnærming til utfordringen med å oppnå både bærekraft og lønnsomhet. Ved å opptre ansvarlig med hensyn til hvordan produktene blir fremstilt, transportert og brukt kan vi bidra til god helse for brukerne og redusere påvirkningen på miljøet. Vi investerer stadig mer i forskning om sirkularitet samt for å finne mulige løsninger for håndtering av produktene også etter endt levetid.

Social Media